HA-GI Nerti nauji rankų darbo žaislai gera dovana vaikams

Pirkimo sąlygos ir taisyklės
Sąvokos
Ha-Gi parduotuvė– Handicrafts-Gifts(liet. Rankų darbas-dovanos) Elektroninės prekybos parduotuvė veikianti adresu www.ha-gi.lt, www.ha-gi.co.uk .
Pirkėjas– asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Ha-Gi parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Ha-Gi parduotuvės prekių ar paslaugų. Pirkėjas verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Ha-Gi parduotuvės prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.
Pirkimo–pardavimo sutartis– tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Ha-Gi Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
Taisyklės– šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Ha-Gi Parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato bendrasias www.ha-gi.lt (toliau Ha-Gi Parduotuvė) ir Pirkėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Ha-Gi parduotuvėje.
1.2. Ha-Gi internetinės parduotuvės Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi Ha-Gi Parduotuve:
1.2.2. rengia Ha-Gi Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą,
1.2.3. vykdo šių prekių apmokėjimą,
1.2.4. pateikia asmeninius ar kitokius duomenis,
1.2.5. skaito Parduotuvėje esančią informaciją (toliau viskas bendrai – Paslaugos)
1.3. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant Ha-Gi parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo vykdymo metu t.y. atliekant mokėjimą įdėjus prekes į krepšelį arba pateikiant indiviadualų užsakymą elektroniniu paštu.
1.4. Pirkti Ha-Gi parduotuvėje teisę turi:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų nuo 1.4.1 iki 1.4.3 punktuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai sutinka su 1.4. punktu.
1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Ha-Gi parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Mokėti per Paypal“ arba „Mokėti Kortele“. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.
1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Ha-Gi parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Atvejais kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Ha-Gi parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Ha-Gi parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes Ha-Gi parduotuvėje privaloma registracija,kurios metu būtina įvesti asmens duomenis. Paspaudus užsakymą patvirtinantį mygtuką „Mokėti per Paypal“ arba „Mokėti Kortele“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja, neperduoti asmeninių duomenų trečiosioms šalims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytais atvejais.
2.3. Paskyros registracijos laukuose Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.4. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu pateiktus registracijoje asmens duomenis, Ha-Gi parduotuvės veiklos analizės tikslais, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Ha-Gi Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Ha-Gi Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas Ha-Gi Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
2.7. Jei Pirkėjas bando pakenkti Ha-Gi Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Ha-Gi Parduotuvės Paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Taip pat turi teisę nutraukti Ha-Gi Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo
3. Pirkėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Ha-Gi parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios Ha-Gi parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas Remdamasis 9 punkte išdėstytomis sąlygomis ir taisyklėmis Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Ha-Gi Parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis.
3.3. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5 Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas.
3.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.8. Pirkėjas, naudodamasis Ha-Gi Parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
3.9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Ha-Gi parduotuve.
3.10. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Ha-Gi parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Ha-Gi parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Ha-Gi parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Ha-Gi parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Ha-Gi parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas gali pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Ha-Gi Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Ha-Gi Parduotuvėje.
4.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus nevėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.
4.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.8. Jei Pardavėjo Ha-Gi parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. Ha-Gi Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis, kurie nurodyti puslapio kontaktų skiltyje.
5.2. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Mokėti per Paypal“ arba „Mokėti Kortele“,kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.
5.3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Mokėti per Paypal“ arba „Mokėti Kortele“,Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
5.4. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
5.5. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
5.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
5.7. Konkrečių prekių kainos pateiktos doleriais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
5.8. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pirkėjui pageidaujant išrašoma sąskaita – faktūra (be PVM).
5.9. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
5.10. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamą pristatymo būdą.
5.11. Prekes Ha-Gi Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Ha-Gi Parduotuvėje nurodytais būdais:
5.11.1. atsiskaitymas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema arba atliekant pavedimą bet kuriame banko skyriuje užpildžius pavedimo kvitą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo - Ingos Aleknienės atsiskaitomąją sąskaitą banke Luminor Bank AS - LT224010042301281336.
5.11.2. pasirinkinkę Mokėti kortele atsiskaitymo būdą, Pirkėjai atsiskaityti gali kortele arba darant pavedimą į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke.
5.11.3. atsiskaitymas Paypal elektroninių apmokėjimų sistema.
5.12. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.13. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Ha-Gi Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.
5.14. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į pardavėjo atsiskaitomąsias sąskaitas, 10 darbo dienų bėgyje jie yra pervedami atgal pirkėjui.
6. Prekių pristatymas
6.1. Ha-Gi Parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose teritorijose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas.
6.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Ha-Gi Parduotuvės puslapyje „INFORMACIJA/PREKIŲ PRISTATYMAS“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pristatymo mokestis nesikeičia (t.y. Jei pateikiant užsakymą Jums buvo paskaičiuotas pristatymo mokestis jis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį). Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato pasirinkęs pristatymo būdą.
6.3. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
6.4. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Ha-Gi parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.6. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
6.7. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.9. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.10. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
7. Prekių kokybė, garantijos
7.1. Kiekvienos Ha-Gi parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Ha-Gi parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Ha-Gi parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti el. paštu: pagalba@ha-gi.lt.
8.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Nekokybiškas prekes galima grąžinti jei trūkumai nustatyti per produkto tinkamumo vartoti terminą.
8.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.4.1. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią Pirkėjas ją gavo;
8.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.4.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.7. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
8.8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.
8.9. Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
8.10. Prekės, kurios negali būti keičiamos/grąžinamos:
8.10.1. Pagal išankstinį užsakymą gaminamos arba užsakomos prekės.
9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Ha-Gi parduotuve.
9.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Ha-Gi parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Ha-Gi parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Jei Pardavėjo Ha-Gi parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
10. Rinkodara ir informacija
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Ha-Gi parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 10 (dešimt) darbo dienų ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
11.5. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs
11.6. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@ha-gi.lt.
11.7. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba.
 sąlygomis ir taisyklemis

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/hagi/domains/ha-gi.lt/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/hagi/domains/ha-gi.lt/public_html/storage/framework/sessions/1f7454e5c4a77d4e66b13c0a55135beec84c6877', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BpvBud6ZmQtkSlkdH0CIGFblQ8qRHCzrltu5xy9Z";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"https://www.ha-gi.lt/salygosirtaisykles";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1718365560;s:1:"c";i:1718365560;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/hagi/domains/ha-gi.lt/public_html/storage/framework/sessions/1f7454e5c4a77d4e66b13c0a55135beec84c6877', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BpvBud6ZmQtkSlkdH0CIGFblQ8qRHCzrltu5xy9Z";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"https://www.ha-gi.lt/salygosirtaisykles";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1718365560;s:1:"c";i:1718365560;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/hagi/domains/ha-gi.lt/public_html/storage/framework/sessions/1f7454e5c4a77d4e66b13c0a55135beec84c6877', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BpvBud6ZmQtkSlkdH0CIGFblQ8qRHCzrltu5xy9Z";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"https://www.ha-gi.lt/salygosirtaisykles";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1718365560;s:1:"c";i:1718365560;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('1f7454e5c4a77d4e66b13c0a55135beec84c6877', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"BpvBud6ZmQtkSlkdH0CIGFblQ8qRHCzrltu5xy9Z";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"https://www.ha-gi.lt/salygosirtaisykles";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1718365560;s:1:"c";i:1718365560;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58